Публічна оферта
про надання добровільного внеску
(благодійної пожертви)

 

Загальні положення

 

Визначення та поняття:
 
Публічна оферта – чинна пропозиція ГС, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГС через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок ГС.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність ГС для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти Договір відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на офіційному веб-сайті ГС в мережі Інтернет за посиланням: https://flowmates.org/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана ГС у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.4. ГС може укладати договори про надання добровільного внеску у вигляді благодійної пожертви, як безповоротної фінансової допомоги в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до ГС для укладення такого договору.

 

Предмет Договору

 

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає добровільний внесок у вигляді благодійної (цільової) пожертви, як безповоротну фінансову допомогу (далі – «благодійна пожертва»), у власність ГС на здійснення ГС діяльності спрямованої на реалізацію статутних цілей та завдань, а саме:

2.2. Благодійник має право запитати у ГС та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності ГС.

2.3. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін. Сторони підтверджують, що отримання прибутку (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом Оферти.

 

Діяльність Громадської спілки

 

3.1.ГС “ФЛОУМЕЙТС” є добровільним об’єднанням створеним для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб, на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом у відповідності до Закону України «Про громадські об’єднання».

3.2. Діяльність ГС не має на меті отримання прибутку. ГС має статус неприбуткової організації відповідно до Рішення ДПС України № 2307014600045 від 05.04.2023р.

 

Внесення пожертви та акцепт Оферти

 

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГС через установи банків.

4.2. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання ГС не обмежується.

4.3. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений з предметом Договору Благодійник повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору благодійних пожертв і з правом ГС використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати ГС, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.4. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються ГС на здійснення діяльності спрямованої на, але не виключно, виконання цілей, завдань визначених у п.2.1 цього Договору.

4.5. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.6. При внесенні благодійної пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище або назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

4.7. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі ГС коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 цієї Оферти. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГС.

Благодійник і ГС, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору благодійної пожертви, не означає його недійсність.

4.8.Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню, окрім випадків, встановлених чинним законодавством. Якщо пожертва була внесена на рахунок ГС без ідентифікації платника і ГС не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва ГС також не повертається.

4.9. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

4.10. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та ГС, якщо такі витрати стягуються з ГС.

 

Права та обов’язки сторін

 

5.1. ГС зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї діяльності.

5.2. ГС має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з ГС. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення ГС діяльності.

5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви.

5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у ГС обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, ГС має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

 

Персональні дані

 

6.1. ГС має право на обробку персональних даних Благодійника та іншої інформації, якщо така стане відома під час надання благодійної пожертви. Благодійнику гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

6.2. Під обробкою персональних даних Благодійника (суб’єкта персональних даних) розуміються дії (операції) ГС з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних. Акцептом цієї оферти Благодійник як суб’єкт персональних даних добровільно надає свою згоду ГС на передачу своїх персональних даних для виконання останнім цього Договору.

6.3. ГС зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, що стала відома під час надання благодійної пожертви третім особам, крім тих, що залучені ГС та беруть участь у процесі надання благодійної пожертви, зокрема: банкам, операторам платіжної інфраструктури, компаніям, що надають хостингові послуги тощо.

6.4. Благодійник підтверджує надання згоди ГС на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам згідно з умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Благодійника третім особам відповідно до приписів ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

6.5. Акцептом умов цього договору Благодійник як суб’єкт персональних даних добровільно надає свою згоду та підтверджує, що його повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

6.6. ГС може використовувати отриману контактну інформацію (адреса електронної пошти), зазначену Благодійником у процесі надання благодійної пожертви, з метою надсилання на цю адресу електронної пошти інформації про діяльність ГС.

ГС зобов’язується не передавати вказану інформацію якій-небудь третій стороні, крім осіб, що приймають участь у процесі надання благодійної пожертви.

 

Заключні положення

 

7.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає ГС згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ГС через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. ГС зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

7.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана ГС для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством України.

Дякуємо за реєстрацію!

Лінк для входу та нагадування будуть надіслані на вашу електронну пошту